2018 оны 4 дугаар улиралын өргөдөл, санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

                      2018 оны 4 дугаар улиралын өргөдөл, санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

         ГХБХБГазар                                                                                                                                            2018.12.06

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, санал гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

 

 

Шийдвэрлэлт

/%/

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

192

157

21

-

14

92.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүн

192

157

21

-

14

92.7%

 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР