2018 оны 3-р улиралын өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн тайлан

                              2018 оны 3-р улиралын өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн тайлан

                  ГХБХБГазар                                                                                                                           2018.12.06.

 

 

 

 

Байгууллагын

нэр

 

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

 

Үүнээс

Бичгээр

ЗГ-ын 11-11

Төвөөс шилжин ирсэн

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

 

192

192

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүн

192

192

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт №3

өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга /%-аар/

Байгууллагын нэр

 

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

 

 

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

1. Газрын маргааны тухай 27 өргөдөл – 21.2%

2. Газар хүсссэн тухай  33 өргөдөл – 25.9%

3. Ажил хүссэн тухай 21 өргөдөл – 16.5%

4. Газрыг өмчлөлд хүссэн тухай 4 өргөдөл – 4.2%

5. Хүсэлт тавих тухай 10 өргөдөл- 0.7%

6. Газрын гэрчилгээ хүссэн 2 өргөдөл- 2.1%

7. Эзэмшлийн газрын тухай 12 өргөдөл- 12.7%

8. Газрын маргаан шийдвэрлүүлэх тухай 1 өргөдөл-1.06%

9. Эзэмшлийн газрын зориулалт өөрлөх, хугацааг сунгуулах тухай 3 өргөдөл-3.2%

10. Барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл хүссэн тухай 1 өргөдөл -1.06%

11. Бусад 13 өргөдөл – 13.00%

 

Нийт дүн

192

 

Хянасан: К.Болат

Өргөдөл, гомдлын биелэлт гаргасан: Х.Айнур

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР