2019 оны 4 дугаар улиралын өргөдөл, санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

2019 оны 4 дугаар улиралын өргөдөл, санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

                      ГХБХБГазар                                                                                                                       2019.12.16

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, санал гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

 

 

Шийдвэрлэлт

/%/

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

     195

137

       49

-

    9

   91.6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүн

195

137

49

-

9

    91.6%


Хүснэгт №2

2019 оны 4-р улиралын өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн тайлан

                   ГХБХБГазар                                                                                                                                  2019. 12.16

 

 

 

 

Байгууллагын

нэр

 

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

 

Үүнээс

Бичгээр

ЗГ-ын 11-11

Төвөөс шилжин ирсэн

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

 

195

195

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүн

195

195

-

-

   

 

                                                                                                                                                                                    Хүснэгт №3

өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга /%-аар/

Байгууллагын нэр

 

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

 

 

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

1. Газрын маргааны тухай 20 өргөдөл – 10.25%

2. Газар хүссэн тухай 83 өргөдөл – 42.55%

3. Хүсэлт тавих тухай 16 өргөдөл- 8.2%

4. Газрын гэрчилгээ хүссэн 11 өргөдөл- 5.64%

5. Эзэмшлийн газрын тухай 8 өргөдөл- 4.11%

6. Эзэмшлийн газрын зориулалт өөрчлөх, хугацааг сунгуулах тухай 4 өргөдөл-2.06%

7. Барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл хүссэн тухай 9 өргөдөл -4.61%

8. Комисс ажиллуулах тухай 10 өргөдөл – 5.12%

9. Гомдол гаргах тухай 8- 4.11%

10. Ажил хүссэн тухай 6 -3.08 %

11. Бусад 20 өргөдөл – 10.27%

 

Нийт дүн

195

 

 Хянасан: К.Болат

Өргөдөл, гомдлын биелэлт гаргасан: Х.Айнур

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР